Có 1 kết quả:

dā zhuō

1/1

dā zhuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

charity performance (theater in former times)