Có 1 kết quả:

dā dàng

1/1

dā dàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cooperate
(2) partner