Có 1 kết quả:

dā jiè

1/1

dā jiè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an interface
(2) to relate with
(3) to affiliate