Có 1 kết quả:

dā bái

1/1

dā bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to answer