Có 1 kết quả:

dā yāo

1/1

dā yāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

harness pad (on draught animal)