Có 1 kết quả:

dā bǔ

1/1

dā bǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to subsidize
(2) to make up (deficit)