Có 1 kết quả:

dā huà

1/1

dā huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk
(2) to get into conversation with
(3) to send word