Có 1 kết quả:

dā shàn

1/1

dā shàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hit on someone
(2) to strike up a conversation
(3) to start talking to end an awkward silence or embarrassing situation