Có 1 kết quả:

dā diào

1/1

dā diào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to match
(2) in tune
(3) reasonable