Có 1 kết quả:

dā chē

1/1

dā chē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to ride (in a vehicle)
(2) to get a lift
(3) to hitch-hike