Có 1 kết quả:

dā zài

1/1

dā zài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to transport (people, a payload etc)