Có 1 kết quả:

dā gōu

1/1

dā gōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a hook
(2) to make contact with sb