Có 1 kết quả:

qiǎng duó

1/1

qiǎng duó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to plunder
(2) to pillage
(3) to forcibly take