Có 1 kết quả:

qiǎng gòu

1/1

qiǎng gòu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to buy frenetically
(2) to snap up (bargains, dwindling supplies etc)