Có 1 kết quả:

shè xiàng jī

1/1

shè xiàng jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) video camera
(2) CL:部[bu4]