Có 1 kết quả:

shè yǐng shī

1/1

shè yǐng shī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) photographer
(2) cameraman