Có 1 kết quả:

shè yǐng péng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) film studio
(2) television studio