Có 1 kết quả:

shè yǐng jì zhě

1/1

Từ điển Trung-Anh

photojournalist