Có 1 kết quả:

bǎi wū lóng

1/1

bǎi wū lóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mess something up
(2) to screw up