Có 1 kết quả:

bǎi le yī dào

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to play tricks on
(2) to make a fool of