Có 1 kết quả:

bǎi chū

1/1

bǎi chū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to assume
(2) to adopt (a look, pose, manner etc)
(3) to bring out for display