Có 1 kết quả:

bǎi píng

1/1

bǎi píng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be fair
(2) to be impartial
(3) to settle (a matter etc)