Có 1 kết quả:

bǎi fàng

1/1

bǎi fàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to set up
(2) to arrange
(3) to lay out