Có 1 kết quả:

bǎi huàng

1/1

bǎi huàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to swing
(2) to sway