Có 1 kết quả:

bǎi yàng zi ㄅㄞˇ ㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to do sth for show
(2) to keep up appearances