Có 1 kết quả:

bǎi kuò

1/1

bǎi kuò

giản thể

Từ điển phổ thông

phô trương, khoe khoang

Từ điển Trung-Anh

(1) to parade one's wealth
(2) to be ostentatious and extravagant