Có 1 kết quả:

yáo lán

1/1

yáo lán

giản thể

Từ điển phổ thông

đưa nôi, đưa võng, đẩy võng

Từ điển Trung-Anh

cradle