Có 1 kết quả:

yáo shēn

1/1

yáo shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to shake one's body
(2) refers to abrupt transformation
(3) same as 搖身一變|摇身一变