Có 1 kết quả:

bìn qì

1/1

bìn qì

giản thể

Từ điển phổ thông

vứt bỏ, bỏ đi

Từ điển Trung-Anh

(1) to abandon
(2) to discard
(3) to cast away