Có 1 kết quả:

bìng dàng

1/1

bìng dàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to put in order
(2) to arrange (literary)
(3) cuisine