Có 1 kết quả:

bìng qì

1/1

bìng qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abandon
(2) to discard
(3) to spurn
(4) to forsake