Có 1 kết quả:

shuāi huài

1/1

shuāi huài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to drop and break