Có 1 kết quả:

shuāi duàn

1/1

shuāi duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to fall and break
(2) to break (bones) by falling