Có 1 kết quả:

zhāi chú

1/1

zhāi chú

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

trừ bớt, khấu trừ

Từ điển Trung-Anh

(1) to excise
(2) to remove an organ