Có 1 kết quả:

lǒu bào

1/1

lǒu bào

phồn thể

Từ điển phổ thông

ôm, ôm ấp, ghì

Từ điển Trung-Anh

(1) to hug
(2) to embrace