Có 1 kết quả:

lōu qián

1/1

lōu qián

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) to grab money
(2) to rake in money