Có 1 kết quả:

Mó ní jiào

1/1

Mó ní jiào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Manicheanism