Có 1 kết quả:

Mó jiē tuó

1/1

Mó jiē tuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Magadha, ancient India kingdom reported to be the birthplace of Buddhism