Có 1 kết quả:

mó cā yīn

1/1

mó cā yīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fricative (phonetics)