Có 1 kết quả:

Mó gēn · Fú lǐ màn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Morgan Freeman, American actor