Có 1 kết quả:

mó jiān jiē zhǒng

1/1

mó jiān jiē zhǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. rubbing shoulders and following in each other's footsteps
(2) a thronging crowd