Có 1 kết quả:

Mó hē pó luó duō

1/1

Từ điển Trung-Anh

Mahābhārata, second great Indian epic after 羅摩衍那|罗摩衍那[Luo2 mo2 yan3 na4], possibly originally c. 4th century BC