Có 1 kết quả:

zhì yǒu

1/1

zhì yǒu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) intimate friend
(2) close friend