Có 1 kết quả:

mō bā

1/1

mō bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

touch bar (hostess bar that allows physical contact)