Có 1 kết quả:

mō mài

1/1

mō mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to feel sb's pulse