Có 1 kết quả:

mō yú

1/1

mō yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to catch fish
(2) (fig.) to loaf on the job
(3) to be slack
(4) to take it easy