Có 1 kết quả:

zhé zi

1/1

zhé zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) folding notebook
(2) accounts book