Có 1 kết quả:

liào dǎo

1/1

liào dǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to knock down
(2) to mow down