Có 1 kết quả:

liào tiāo

1/1

liào tiāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to put down the load
(2) to quit one's job or responsibiities