Có 1 kết quả:

piē xia

1/1

piē xia

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to cast away